Parama miško kokybei gerinti

Parengta pagal NMA pranešimą / 2019-08-01 /

Iki rugpjūčio 30 d. miškų savininkai ir valdytojai kviečiami teikti paraiškas

Parama miškininkams teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Atkreiptinas dėmesys, kad š. m. birželio pabaigoje buvo pakeistos paramos įgyvendinimo taisyklės: nėra numatyta remti viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo, padidinta kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta per 1,89 mln. eurų paramos. Paraiškas bus galima teikti iki rugpjūčio 30 d. užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos, išskyrus atvejus dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją paraiškų priėmimo laikotarpio dieną. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.

 

Galimi pareiškėjai

Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

 

Parama teikiama šioms veikloms:

  1. pamiškių formavimui;
  2. miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimui arba būdingos miško struktūros palaikymui;
  3. nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymui (rekonstrukcijai) į vietinių medžių rūšių medynus;
  4. jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui;
  5. vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimui.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Su detaliu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu pagal atskiras veiklas galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.

 

Parama projektui – ne didesnė nei 50 tūkst. eurų

Parama projektui negali viršyti 50 tūkst. eurų. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą. Pakeistose taisyklėse patvirtinta didesnė kompensacinė išmoka, kuri dabar siekia 253 eurus už išugdyto jaunuolyno hektarą (anksčiau buvo – 197 Eur). Per KPP įgyvendinimo laikotarpį pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą galima ne daugiau kaip 2 kartus. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal veiklą.

 

Kaip atrenkami projektai?

Projektų atrankos balai suteikiami paraiškoms už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Jeigu paraiškoms skirtas vienodas balų skaičius, bet joms finansuoti neužtenka skirtos paramos sumos, atliekamas papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus: pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą; pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 

 


 

Rudenį renkamos paraiškos miškui įveisti

Nuo š. m . rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta per 13,5 mln. Eur paramos lėšų. Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.
Žemiau pateikiami išmokų dydžiai už 1 ha įveisto miško pagal atskiras medžių rūšis.

Išmokų dydžiai:

Medžių rūšys

Miško įveisimo išmoka
Eur už 1 ha

Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka 
(mokama 12 metų)

Eur už 1 ha

Paprastoji pušis

1273

405

Paprastoji eglė

1169

326

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas

1192

150

Juodalksnis

1196

150

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai

2512

258

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna

3116

278

Mažalapė liepa

3182

221

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas

3576

294

Drebulė

2121

173

Hibridinė drebulė

2763

189