Vėl priimamos paraiškos

/ 2021-04-02 /

Nuo kovo 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vėl bus renkamos paraiškos iš miškininkų, planuojančių plėsti Lietuvos miškų plotus.

Jas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ NMA bus galima teikti elektroniniu būdu iki birželio 25 d.

Šiam paraiškų rinkimo etapui Žemės ūkio ministerija skyrė 8 099 238 Eur paramos lėšų.

Kas gali teikti paraiškas

Jas teikti gali:

• juridiniai asmenys,

• fiziniai asmenys,

• savivaldybės.

Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.

Pareiškėjai paraiškas galės pateikti tik elektroniniu būdu, naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt

Remiama veikla

Paramos gavėjai paramos lėšas galės panaudoti miško veisimui (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Parama taip pat skiriama įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui).

 

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 246 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (163 Eur už 1 ha)

Išmokų dydžiai:

Medžių rūšys

Miško įveisimo išmoka
Eur už 1 ha

Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka 
(mokama 12 metų)

Eur už 1 ha

Paprastoji pušis

1 425

433

Paprastoji eglė

1283

352

Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas

1254

164

Juodalksnis

1246

163

Europinis ir plačiažvynis maumedžiai

2578

281

Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna

3207

302

Mažalapė liepa

3170

240

Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas

3651

317

Drebulė

2172

186

Hibridinė drebulė

2841

203

 

Reikalavimai gauti paramą

Norint gauti paramą būtina turėti parengtą projektą, atitinkantį įgyvendinimo taisyklėse numatytas nuostatas. Jis turi būti suprojektuotas taip, kad jo želdinių rūšinėje sudėtyje būtų ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, želdinių rūšinės sudėties formulėje būtų ne daugiau kaip 6 dalys ąžuolų ir (arba) 4 dalys liepų, parengtas vienai miško želdinių rūšinei sudėčiai ir kt. Taip pat būtina suplanuoti užsodinti ne mažesnį kaip 0,5 ha vientiso veisiamo miško plotą (išskyrus atvejus, nurodytus įgyvendinimo taisyklėse), sodinti tik vietinės kilmės (Lietuvos Respublikos teritorijos) medžių rūšis (išskyrus greitai augančių medžių rūšių, kurių kilmės rajonai nenustatyti, plantacinius želdinius), laikytis kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu už savaime mišku apaugusią (kai papildomai želdinti nereikia) žemę miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų. Taip pat šiemet patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse yra papildoma nuostata – parama nebus teikiama, jei miškas tame pačiame plote veisiamas antrą kartą.

Išmokų dydžiai

Priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties, atskirai apskaičiuojamos kiekvieno projekto vienkartinė miško įveisimo, kasmetės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos. Atskiroms veisiamų medžių rūšims nustatyti šie miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai:

Kaip apskaičiuojamas projektuose nurodytas miško įveisimo, miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos želdinių rūšių išmokų už hektarą dydis, plačiau nurodyta KPP veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių 2 priede.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Miško veisimo paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį šiems veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams:

 1. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.

 2. Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, – skiriama 15 balų.

 3. Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų.

 4. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų.

 5. Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – skiriama 10 balų.

 6. Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:

• fizinis asmuo – skiriama 15 balų;

• juridinis asmuo – skiriama 10 balų.

 7. Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.

 8. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

 

Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius – 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių ir skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas pareiškėjų paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybę suteikiant pareiškėjams:

  ▶ kurie nebuvo gavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;

  ▶ pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.